Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Από το 2005 η εταιρεία του κ. Φίλη Αθανάσιου έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στις δραστηριότητές της. Σήμερα όλες οι σημαντικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα:  • ISO 9001- Το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας


    Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και για την ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά αποτελεί τύπο επιχειρησιακού μοντέλου που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Παρέχει την απαιτούμενη μεθοδολογία και τις διαδικασίες συστηματικού ελέγχου των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των στόχων της επιχείρησης και των απαιτήσεων του πελάτη.

  • ISO 14001 - Το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος


    Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την αειφορική περιβαλλοντική διαχείριση στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το περιβάλλον. Παρέχει αναλυτικές οδηγίες και συγκεκριμένα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις σε δραστηριότητες οι οποίες παρουσιάζουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στον ευρύτερο κύκλο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσονται η αξιοποίηση των φυσικών πόρων (π.χ. έδαφος, νερό, βλάστηση κ.λπ.), η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των αποβλήτων για την ανάκτηση της ενέργειάς τους.

  • OHSAS 18001 – Το Διεθνές Πρότυπο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία


    Το OHSAS 18001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων που αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (εργαζόμενους, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο). Στόχος του προτύπου αυτού είναι η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.